Атоматизація обліку на виробничому підприємстві з допомогою Ansoft Production Suite

Загальна характеристика

Система "Ansoft Production Suite" призначена для автоматизації управлінського, оперативного, бухгалтерського та податкового обліку на виробничих підприємствах. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до  діючого законодавства України.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "Ansoft Production Suite" можна автоматизувати діяльність декількох організацій в єдиній базі даних. Це зручно, якщо їхня діяльність тісно зв'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їхньому вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способу оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку та для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "Ansoft Production Suite" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відображається виявлення надлишків та списання недостач.

Облік торгівельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. При продажі товарів/продукції виписуються: замовлення покупця, рахунки на оплату, оформляються накладні й податкові накладні. Всі операції враховуються в розрізі договорів з покупцями й постачальниками.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця та постачальникові.

В "Ansoft Production Suite" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "гуртова", "собівартість", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження й реалізації.

Облік операцій з тарою

Автоматизовано операції по обліку поворотної багаторазової тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками й покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення й друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовано операції по розрахунках з постачальниками, покупцями й підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і одержання готівки по грошовому чеку, придбання й продаж іноземної валюти. При відображенні операцій - суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками й покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові й сумові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або із вказанням конкретних документів. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до  П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як:

 • надходження,
 • прийняття до обліку,
 • нарахування амортизації,
 • модернізація,
 • передача,
 • списання,
 • інвентаризація.

Облік основного й допоміжного виробництва, переробки давальницької сировини

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом  місяця облік випущеної готової продукції ведеться по плановій собівартості. Наприкінці  місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що допускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їхнього розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до  П(С)БО 16 "Витрати".

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг).

Облік ПДВ

"Ansoft Production Suite" дозволяє формувати й реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") по ПДВ:  оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань(кредиту) наприкінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться податковий облік запасів, паралельний бухгалтерському.

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

В "Ansoft Production Suite" ведеться облік переміщень персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи й по сумісництву, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опційно (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відбиття в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків із працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, внескам у фонди соціального страхування).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • податкових нерезидентів.

Податковий облік по податку на прибуток

Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований у конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто  є наперед визначеними.

Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи й витрати, запаси, основні засоби й т.д. окремо для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду  податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація по податку на прибуток.

Завершальні операції місяця

Автоматизовано регламентні операції, що слід виконувати по закінченню місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу "Ansoft Production Suite" входить набір звітів "Довідки-Розрахунки", що відображає розрахунки, пов'язані із проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних засобів" та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

 "Ansoft Production Suite" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках у всіляких  розрізах. У їхньому числі:

 • оборотно-сальдова відомість,
 • шахова відомість,
 • оборотно-сальдова відомість по рахунку,
 • обороти рахунку,
 • картка рахунку,
 • аналіз рахунку,
 • аналіз субконто,
 • обороти між субконто,
 • зведені проводки,
 • головна книга,
 • діаграма.

Регламентована звітність

В "Ansoft Production Suite" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики та державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПА України(у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *.xsd), по яких відбувається формування файлів XML з даними звітів, поставляються та поновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Сервісні можливості

"Ansoft Production Suite" також включає наступні сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних  - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • автоматична перевірка й установка поновлень "Ansoft Production Suite" через Інтернет.

Look at presentation

Для отримання детальної інформації про "Ansoft Production Suite" та демонстрації можливостей зв'яжіться з нами